Regulamin

1. Corocznie w jednej z raciborskich szkół odbywa się impreza p.n. Raciborski Konwent Miłośników Fantastyki i RPG „Goblikon”. Organizatorami Konwentu są:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
Klub Miłośników Fantastyki i RPG BASTION działający przy MiPBP w Raciborzu
Gimnazjum nr 1 w Raciborzu im. Wisławy Szymborskiej 
Koordynator Główny i Programowy – Jakub Witecki.

Na terenie danej szkoły, w trakcie trwania imprezy obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnikami konwentu mogą być członkowie klubów oraz osoby nie zrzeszone. Warunkami udziału są: ukończenie 18 lat lub uzyskanie pisemnej zgody rodziców i dostarczenie jej organizatorom oraz przestrzeganie regulaminu. Uczestnik obowiązany jest przed wejściem na teren imprezy wylegitymować się aktualnym dowodem tożsamości. Osoby niepełnoletnie, które nie dostarczą pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w konwencie, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy i dopuszczone do udziału w niej! Wzór oświadczenia można znaleźć tutaj: Oświadczenie rodzica .

3. Przestrzeganie regulaminu egzekwują organizatorzy, pomoc techniczna i ochrona.

4. Na terenie obiektu mogą przez cały czas trwania imprezy przebywać wyłącznie organizatorzy i osoby, które posiadają akredytację oraz gospodarze obiektu.

5. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek nosić w widocznym miejscu swój identyfikator z wyraźnie wypisanym imieniem lub pseudonimem fanowskim. W przypadku jego zgubienia, bądź kradzieży należy bezzwłocznie powiadomić koordynatora lub ochronę.Osoby nie będące w stanie okazać identyfikatora (biletu) będą natychmiast usuwane z terenu imprezy.

6. Uczestnicy konwentu są zobowiązani do pozostawienia obiektu w stanie nienaruszonym.Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową ponoszą ich sprawcy. Należy zachować porządek i czystość.

7. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania wszelkich środków odurzających, w tym alkoholu i palenia tytoniu w budynku, gdzie odbywa się impreza. Miejsca wyznaczone do palenia znajdują się na zewnątrz budynku.

8. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby nietrzeźwe i będące pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających przestają być uczestnikami konwentu i będą natychmiast usuwane z terenu imprezy.- Wnoszenie napojów zawierających alkohol na teren konwentu jest zabronione i wszelkie próby takiego zachowania zakończą się konfiskatą tych napojów.

9. Na terenie imprezy nie wolno posługiwać się bronią, narzędziami ani atrapami broni mogącymi być uznane za niebezpieczne. Kwalifikacji rekwizytów do zabawy dokona koordynator, organizatorzy lub ochrona.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione na terenie obiektu.

11. We wszystkich sporach i sytuacjach wątpliwych zwracać się należy do organizatora. Ostateczna decyzja należy do koordynatora konwentu.

12. Nagrody na konwencie: zwycięzcy konkursów oraz turniejów będą otrzymywać określoną ilość Gobasów (waluta konwentowa, bon), które będą mogli wykorzystać do "wykupienia" nagród na specjalnym stoisku umieszczonym na terenie konwentu. Cześć najlepszych nagród zostanie zlicytowana na licytacji która odbędzie się w sobotę wieczorem lub w niedzielę rano. Nagrody na stoisku i licytacji będzie można pozyskać wyłącznie za Gobasy, prawdziwe pieniądze nie będą honorowane.

13. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.